Скупова података - 9

 • Каталог органа јавне власти (у смислу Закона о слободном приступу информација...

  Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног...

 • Жалбе из области права на приступ информацијама

  Повереник на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја решава по жалбама тражилаца информација у случају да сматрају да нису остварили право на приступ...

 • Тужбе против Повереника

  У случају да тражилац сматра да му је поступање Повереника (нпр. решењем којим се жалбе одбија као неоснована) онемогућено остваривања права, то лице може покренути поступак...

 • Мишљења Повереника

  Мишљења из области заштите података обухватају предмете у раду Повереника који нису заведени као жалбе или поступци надзора, а тичу се нпр. правилне примене Закона о заштити...

 • Предлози за извршење решења из области слободног приступа

  По предлогу за извршење решења, Повереник доноси закључак о дозволи извршења и оставља нови рок органу власти,као извршенику да поступи по решењу, под претњом изрицања новчане...

 • Уступљени захтеви

  Када неко лице поднесе захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја неком органу власти, а орган власти коме је поднет захтев не располаже траженом информацијом,...

 • Поступање Повереника по представкама

  Када се неко обрати Поверенику за савет како да добије одређену информацију, Повереник ће га у кратком року обавестити о процедури остваривања права на слободан приступ...

 • Мера за унапређење јавности рада

  Свако може да упути Поверенику притужбу у циљу указивања на повреду дужности органа власти уређене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Мере за...

 • Захтеви за приступ информација поднети Поверенику

  Повереник је, као и сваки други орган власти, обавезан да поступа по захтеву за приступ информацијама које су настале у његовом раду или у вези са његовим радом. Поступак је...